Koksárenský plyn

 

Během doby se průmyslové plynárny změnily na koksovny. Tam se stal hlavním produktem koks. Jeho využití bylo v průmuslu zejména potřebné při výrobě železa ve vysokých pecích. Tento koks se vyráběl v hutních koksovnách v areálu hutních podniků: Vítkovicích, Nové huti v Ostravě-Kunčicích a Třineckých železárnách. U tohoto koksu se klade hlavní důraz na pevnost, aby vydržel tlak při jeho vrstvení ve vysokých pecích, aby nedocházelo k jeho borcení.

Další koksovny začaly vyrábět koks jako zušlechtěný druh paliva. Byly to koksovny Trojice, Svoboda, Jan Šverma, Karolína v Ostravě a koksovny Lazy a ČSA v Karviné. V současnosti koksovna Svoboda vyrábí kromě energetického koksu rovněž hutní koks.

Koksovny vyrábějí koks v koksárenských bateriích složených z většího počtu koksárenských pecí. Jako vedlejší produkt vzniká při várobě koksárenský plyn. Jeho složení je podobné plynu z karbonizačních plynáren.

Složení surového plynu i nečistot při karbonizaci černého uhlí je závislé zejména na jakosti použitého uhlí, karbonizační teplotě (1050 – 1250 0C) a době odplynění. Se stoupající teplotou stoupá v plynu vodík, zatímco metan, oxid uhelnatý a dusík klesá. Klesá i spalné teplo, výhřevnost a hutnota plynu. Čím vyšší je teplota karbonizace, tím rychleji odplyňování probíhá. Množství i složení plynu se během karbonizace mění. V průběhu karbonizace stoupá zejména vodík na úkor metanu. Z nečistot je zvyšující se teplotou nejvíce ovlivněn amoniak, jehož obsah klesá. Téměř beze změn zůstává obsah sirovodíku (sulfanu).

Odstranění nečistot ze surového plynu potom závisí i na použité technologii.Před jeho distribuci byl čištěn podobně jako plyn v závodních plynárnách.

Koksárenský plyn byl jedním ze zdrojů pro výrobu svítiplynu čištěním od nečistot.

Díky vysokému obsahu vodíku byl používán v Dusíkárnách při výrobě amoniaku vysokotlakou syntézou. Při této technologii zůstával zbytek po využití vodíků z koksárenského plynu jako tzv. bohatý plyn,

V roce 2019 proběhla jednání mezi Koksovnou Svoboda a městem Ostrava o využití koksárenského plynu pro výrobu vodíku pro městskou dopravu v Ostravě.

 

(zpět historie)