Aktivity Klubu
plynárenské historie

 

 

Prvním průkopníkem marketingu v plynárenství na severní Moravě byl bezesporu Ing. Schauphaupt, který již v roce 1945 svými články v časopise Plyn a v korespondenci s Ing. Pulkrábkem představil revoluční myšlenky, jak pečovat o zákazníky plynáren a elektráren, jak využívat uhlí nejen k topení, ale i k výrobě svítiplynu, a tím zajistit jeho dodávky i do vzdálenějších míst tehdejší Československé republiky.
Péče o zákazníky byl a je jeden z hlavních atributů plynárenského marketingu. Protože je plyn investičním zbožím, platí zde jiná marketingová pravidla než u spotřebního zboží. Ale stejně jako ostatní prostředky komunikace pro spotřební zboží se vytvářely i prostředky komunikace v plynárenství a energetice tak, aby korespondovaly s marketingovou strategií vyspělého světa.

Hlavním představitelem plynárenství v regionu byly Severomoravské plynárny (SMP). V roce 1992 se v SMP rozšiřovaly snahy připomínat zákazníkům pozitivní zkušenosti se službami plynáren, které tvořily základ nové marketingové komunikace se zákazníky. S tím je nedílně spojen odborný termín „image“ a méně často používaný výraz „goodwill“ nebo „corporate identity“. V propagační terminologii pod pojmem goodwill rozumíme „dobrou pověst či dobré jméno podniku, firmy, výrobků nebo služeb“. Z toho vyplývá, že goodwill by měl být cílem každého podnikání, ale také to, že se dobrá pověst nevytvoří ze dne na den, nýbrž je výsledkem dlouhodobé činnosti a dobré propagace.

Corporate identity a image jsou do určité míry pojmy, které se vzájemně doplňují. Corporate identity je synonymem pro všechna opatření, která navenek i dovnitř utvářejí cílevědomě obraz firmy. Image je pak výrazem těchto snah. Základem image je vždy vytváření určitého vztahu k firmě nebo výrobku, který byl vyvolán zkušeností. Je to i určitá forma veřejného mínění a hodnocení značky či druhu produktu. Při utváření a upevňování dobré pozice SMP, a.s. jsme vycházeli z tradic a historie plynárenství v této oblasti.

Navázali jsme na práci Karla Sedláčka, provedli jsme intenzivní badatelskou činnost ve státních okresních archivech na severní Moravě, v Zemském archivu v Opavě, Slezském muzeu v Opavě, Technickém a zemědělském muzeu v Praze, Anežském klášteře, Plynárenském muzeu v polském Paczkowie, Waršavě a Bobrce , Plynárenském muzeu v Praze, v Archivu hlavního města Prahy, spolupracovali jsme s historiky plynárenství Ing. Rudolfem Novákem, Ing. Jaroslavem Bednářem, se soukromými sběrateli historických artefaktů spojených s plynárenskou historií a začali jsme budovat archiv a depozitář, s cílem představit je široké veřejnosti, a tím posílit dobré jméno Severomoravské plynárenské, a.s.

První vlaštovkou marketingové komunikace SMP, a.s. v roce 1992 byla spolupráce s ČPP na vydání přílohy časopisu Technický magazín s celostátním rozšířením do všech regionálních společností, kde jsme využili spolupráce s Ing. Janem Tůmou, jedním z nejpilnějších a také nejznámějších popularizátorů techniky, píšícím snad do všech časopisů, které se popularizací vědy a techniky zabývaly a zabývají dodnes, autorem rozhlasovým i televizním, autorem mnoha publikací o vědě a technice, které vynikají přehledností a srozumitelností. Ing. Jan Tůma byl a je častým a oblíbeným autorem pro dětí a mládež. V roce 2020 mu bylo 90 let, je čestným členem, korespondentem Klubu plynárenské historie, stále píše články do Technického týdeníku. Do roku 2021 napsal 5600 odborných článků a napsal 62 knih o vědě a technice.

Pokračovatelem zachování historie plynárenství na severní Moravě a Slezsku se stal v roce 2009 Klub plynárenské historie, který uspořádal dvě výstavy k 150. výročí rozžehnutí prvních plynových lamp v Opavě. První byla uskutečněna jako vstupní expozice na Mezinárodní výstavě Infotherma v lednu 2009 v pavilonu A na výstavišti Černá louka v Ostravě, druhá v červnu 2009 v Ostravském muzeu, ve spolupráci s firmou Vítkovice Machinery Group, Gascontrolem spol. s r.o. z Havířova, Klubem plynárenských podnikatelů z Ostravy, Plynárenským muzeem v Praze, Plynárenským muzeem v Paczkowie, firmami Vaillant , Junkers, MORA, DAKON, KORS, AIVR, Galerií Jančík v 0pavě, Ostravským muzeem, společností INFORPRESS Frýdek-Místek a přáteli Klubu plynárenské historie.

Společnost Transgas vzhledem k vážné ekonomické situaci se na těchto oslavách nepodílel a doporučil nám, ať si k tomu najdeme jiné partnery. Jiné partnery jsme si našli, důstojně jsme oslavili a oslavujeme i všechna další významná výročí plynárenství na severní Moravě dodnes.

Zúčastnili jsme se řady plynárenských konferencí pořádaných Českým plynárenským svazem v Praze, Liberci a Ostravě, uspořádali jsme výstavu ke 200. výročí narození Prof. Wilhelma Bunsena, 75. výročí výroby svítiplynových stanic ve Vítkovicích s názvem Užití plynu v dopravě od svítiplynu k CNG, 160. výročí vzniku plynárenství na severní Moravě, konference o Špičkových strojírenských technologiích v Plynárenství a na 9. sjezdu Českého plynárenského svazu v multifunkční aule GONG Dolní oblasti Vítkovic, uskutečnili jsme tři propagační výstavy o užití plynu v domácnostech a dopravě pro Pražskou plynárenskou a.s., vytvořili jsme zázemí výstavního stánku Pražské plynárenské, a.s. na výstavě INFOTHERMA 2015 vedle stánku Klubu plynárenské historie, v témže roce jsme organizovali Mezinárodní konferenci o užití nových technologií v plynárenství a 4. průmyslové revoluci jako první v ČR ve spolupráci s významnými plynárenskými společnosti a Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství Technické Univerzity Vysoké školy báňské, vydali jsme sborník o Užití plynu v dopravě a o Užití vodíku v dopravě, vytvořili jsme stálou expozici plynárenství v Javorníku. V roce 2019 byla k významných plynárenským výročím připravována expozice Vědeckých a technických informací o průkopnících vědy a techniky v Českých zemích v prostorách bývalého Dole Alexander v Ostravě, nazývaného Hornické Versailles.

Po mnoha letech se obnovila spolupráce s významnými plynárenskými společnostmi a firmami, které spolu s námi hájí dobré jméno / goodwill / českého plynárenství.

Velmi významná je spolupráce s restaurátorským centrem polského Muzea v Paczkowie, které nám významně pomohlo i při rekonstrukci původního interiérového osvětlení, jehož světlo po více jak 100. letech oslavuje um a dovednost našich předchůdců v expozici Klubu plynárenské historie v prostorách Muzea v Javorníku.

Poděkování za podporu naší práce v oblasti historické, badatelské, restaurátorské, publikační a osvětové patří zejména Krajskému úřadu v Ostravě, Krajskému úřadu v Olomouci, vedení města Javorník, Asociaci stavitelů plynovodů a produktovodů /ASPP/, Českému plynárenskému svazu / ČPS /, společnostem Gascontrol, AFP-CZ, Innogy, GasNet, DPB Paskov, nadaci LANDEK Ostrava, společnostem ACA,Homola, Bata, Moravský Plynostav, CHARZ, Vincentka Luhačovice, Koroze Sonnek, Tiskárna Baloušek, Národní strojírenský klastr, KARMA, Nadaci Machinery Fund, INPO, FERMGAS, HOT-JET, Destila, Regulus, ELGAS, GWF, Titan Metaplast, Gorenje, SMP Net, JIKOV, E.ON, RWE, ENERGO s.r.o., archivu Vítkovic, ZAM-SERVISU, Stavitexu, VŠB-TU Ostrava, časopisům PLYN/GAS , PROSPERITA a FLOTILA, Malému světu techniky Dolní oblasti Vítkovic, Dopravnímu podniku města Ostravy, MOTOR JIKOVU, společnosti EG.D, a.s. v Brně, Národnímu památkovému ústavu v Kroměříži, Státnímu zámku Jánský vrch v Javorníku a všem přátelům Klubu plynárenské historie.

Naší snahou je přispět k zachování dokumentace, artefaktů a všeho materiálu, souvisejícího s historií plynárenství, která je součástí průmyslového a kulturního dědictví ČR.

(zpět)